dataretentie-magazijn

De oorspronkelijke Europese dataretentierichtlijn (2006)

  • Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG

Arrest van het Europees Hof van Justitie (2014)

De omzetting van de dataretentierichtlijn in Belgische wet (2013)

  • Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering
  • Koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
  • De voornaamste bepalingen van het uitvoeringsbesluit van de bewaarplicht voor telecomgegevens via LegalWorld

Het arrest van het Grondwettelijk Hof (2015)

De nieuwe wet (2016)

  • Wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie
  • Advies van de Privacycommissie over het nieuwe wetsvoorstel
    Advies nr 33/2015 van 9 september 2015 – Betreft: Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van wet betreffende de bewaring van gegevens in de elektronische communicatiesector (CO-A-2015-040)
  • Wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie (11 januari 2016)