NGO’s waarschuwen voor identiteitskaart met vingerafdrukken

“The proposed Regulation will unjustifiably breach the privacy and data protection rights of hundreds of millions of EU citizens. We firmly oppose the idea that free movement can only be guaranteed through the use of biometric identification technologies.”

Met die woorden waarschuwden vijf ngo’s begin deze week in een open brief voor de invoering van een biometrische identiteitskaart voor alle Europese lidstaten. Klinkt zo’n voorstel bekend? Inderdaad, het gaat hier over de Europese versie van de vermaledijde eID die vanaf april in België wordt toegepast. Dus inclusief twee vingerafdrukken.

De ngo’s noemen de maatregel onder meer een onevenredige inbreuk op het recht op privacy en gegevensbescherming. “Volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming worden biometrische gegevens geclassificeerd als gevoelige gegevens. Om het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens te rechtvaardigen, moet de lat heel hoog gelegd worden. In dit geval is dat niet gebeurd.”

Ze wijzen er ook op dat nergens wordt aangetoond dat de voorgestelde verplichte opslag van de vingerafdrukken op nationale identiteitskaarten noodzakelijk of evenredig is. Terwijl het Handvest van de Grondrechten van de EU nochtans bepaalt dat de wetgever moet aantonen dat eventuele inbreuken op de grondrechten “noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de noodzaak om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen”.

Hun conclusie:

Wij zijn van mening dat de veiligheid van de nationale identiteitskaarten en verblijfsdocumenten kan worden gewaarborgd door het gebruik van watermerken, hologrammen, encryptie en foto’s. De authenticiteit van deze laatste kan gemakkelijk worden gewaarborgd, gelet op de eis dat aanvragers “voor elke aanvraag ten minste eenmaal persoonlijk verschijnen tijdens de afgifteprocedure”.

De voorgestelde verordening zal op ongerechtvaardigde wijze inbreuk maken op de privacy en de gegevensbeschermingsrechten van honderden miljoenen EU-burgers. Wij zijn fel gekant tegen het idee dat het vrije verkeer alleen kan worden gewaarborgd door het gebruik van biometrische identificatietechnologieën.

De open brief werd opgesteld door Statewatch, Privacy International, Digital Courage, Homo Digitalis en ApTi. Meer achtergronden over dit voorstel van de EU vind je onder meer hier.

Analyses

In november 2018 publiceerde Statewatch al een uitgebreide analyse van het voorstel van de EU om vingerafdrukken in identiteitskaarten te verplichten. Interessante lectuur voor wie zich ook in België verzet tegen de invoering ervan.

Ook interessant zijn twee teksten die software engineer Bozhidar Bozhanov voor Medium schreef over het Europees voorstel. De eerste dateert van mer dan een jaar geleden, toen het voorstel gelanceerd werd.

De tweede is een open brief aan een aantal leden van het Europees Parlement waarin hij de argumenten tegen vingerafdrukken op de identiteitskaart opnieuw uit de doeken doet.