EU-aanpak voor doeltreffende contacttraceringapps helpt bij geleidelijke opheffing van afzonderingsmaatregelen

[ Origineel @ Europese Commissie ]
[ english version ]

[ rechtstreeks naar de EU-toolbox (pdf) ]

De lidstaten hebben met de steun van de Commissie een EU-toolbox ontwikkeld voor het gebruik van mobiele waarschuwings- en contacttraceringapps als reactie op de coronapandemie. Dit maakt deel uit van een gemeenschappelijke gecoördineerde aanpak ter ondersteuning van de geleidelijke opheffing van afzonderingsmaatregelen, zoals vorige week in een aanbeveling van de Commissie uiteengezet.

Vanaf de uitbraak van de coronapandemie evalueren de lidstaten, met de steun van de Commissie, de doeltreffendheid, de veiligheid, de privacy en de gegevensbeschermingsaspecten van digitale oplossingen om de crisis te bestrijden. Mits volledig in overeenstemming met de EU-regels en goed gecoördineerd, kunnen contacttraceringapps in alle fasen van de crisisbeheersing een cruciale rol spelen, vooral als het tijd wordt om de socialeonthoudingsmaatregelen geleidelijk op te heffen. Ze kunnen een aanvulling vormen op de bestaande handmatige tracering en de besmettingsketen helpen doorbreken. De toolbox gaat vergezeld van richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor dergelijke mobiele apps, die vandaag is gepubliceerd.

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt, toonde zich ingenomen met de toolbox:

“Contacttraceringsapps tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen nuttig zijn, in het bijzonder als onderdeel van de exitstrategieën van de lidstaten. Sterke privacygaranties zijn echter een voorwaarde voor het gebruik van deze apps en dus ook voor het nut ervan. We moeten innovatief zijn en optimaal gebruik maken van technologie voor de bestrijding van de pandemie, maar we doen geen concessies ten aanzien van onze waarden en privacyvereisten.”  

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid:

“Digitale hulpmiddelen zijn van cruciaal belang voor de bescherming van onze burgers bij de geleidelijk opheffing van de afzonderingsmaatregelen. Mobiele apps kunnen ons waarschuwen voor besmettingsrisico’s en de gezondheidsinstanties helpen bij het traceren van contacten, wat van essentieel belang is om besmettingsketens te doorbreken. We moeten toegewijd, creatief en flexibel zijn in onze aanpak om onze gemeenschappen weer open te stellen. We moeten voortgaan met het afvlakken en naar beneden buigen van de curve. Zonder veilige en conforme digitale technologieën is onze aanpak niet efficiënt.”   

Een gemeenschappelijke benadering voor vrijwillige en privacyconforme traceringsapps

De aankondiging van vandaag is de eerste stap naar een gemeenschappelijke EU-toolbox, die snel en samen met het e-gezondheidsnetwerk is ontwikkeld, met de steun van de Europese Commissie. De toolbox biedt een praktische leidraad voor de lidstaten om waarschuwings- en contacttraceringapps te implementeren. De toolbox bepaalt de essentiële vereisten voor deze apps:

  • Ze moeten volledig conform de EU-regels voor gegevensbescherming en privacy zijn, zoals beschreven in de richtsnoeren die vandaag na overleg met het Europees Comité voor gegevensbescherming zijn gepresenteerd.
  • Ze moeten in nauwe samenwerking met en met goedkeuring van de volksgezondheidsinstanties worden geïmplementeerd.
  • Ze moeten vrijwillig worden geïnstalleerd en zodra ze niet meer nodig zijn buiten werking worden gesteld.
  • Ze moeten ernaar streven gebruik te maken van de meest recente privacybevorderende technologische oplossingen. Omdat ze waarschijnlijk gebaseerd zijn op bluetooth-nabijheidstechnologie, kunnen ze niet de locatie van mensen traceren.
  • Ze moeten op geanonimiseerde gegevens gebaseerd zijn: Ze kunnen personen waarschuwen die enige tijd in de nabijheid van een besmette persoon zijn geweest om zich te laten testen of zichzelf te isoleren, zonder de identiteit van de besmette personen te onthullen.
  • Ze moeten in de hele EU interoperabel zijn zodat burgers beschermd zijn, ook als ze grenzen passeren.
  • Ze moeten uitgaan van aanvaarde epidemiologische kennis, en de beste praktijken op het gebied van cyberbeveiliging en toegankelijkheid weergeven.
  • Ze moeten veilig en doeltreffend zijn.

Deze manier van traceren is gemakkelijker, sneller en doeltreffender dan traditionele systemen op basis van interviews, maar handmatige tracering blijft bestaan om burgers te bereiken die kwetsbaarder kunnen zijn voor infectie maar misschien geen smartphone hebben, zoals ouderen of gehandicapten.

Een gemeenschappelijke aanpak van andere functionaliteiten, met name op het gebied van informatie en symptoomtracering, kunnen in volgende versies van de toolbox worden ontwikkeld.

Volgende stappen

De toolbox weerspiegelt de meest recente beste praktijken op het gebied van mobiele waarschuwings- en traceringsapps tegen de crisis. De toolbox maakt deel uit van een lopend proces waarbij de lidstaten samenwerken om de komende weken en maanden het gebruik van deze en andere praktische hulpmiddelen te ontwerpen en uit te werken. Deze eerste versie wordt verder uitgebreid in het licht van de ervaringen van de lidstaten.

De volksgezondheidsinstanties zullen uiterlijk 30 april 2020 de doeltreffendheid van de apps op nationaal en grensoverschrijdend niveau beoordelen. De lidstaten moeten uiterlijk op 31 mei 2020 verslag uitbrengen van hun maatregelen en ervoor zorgen dat andere lidstaten en de Commissie deze intercollegiaal kunnen toetsen. De Commissie zal de geboekte vooruitgang met ingang van juni 2020 beoordelen en tijdens de gehele duur van de crisis periodieke verslagen publiceren, aanbevelingen doen voor maatregelen of voor de geleidelijke afschaffing van maatregelen die niet meer nodig lijken.

Meer informatie

[ Origineel @ Europese Commissie ]