Netneutraliteit

netneutraliteit_128pxNetneutraliteit is het principe dat jij zelf beslist wat je met jouw internet doet. Providers mogen zich daar niet mee bemoeien. Zij moeten al het internetverkeer gelijk behandelen: zij moeten neutraal zijn. Providers mogen dus bepaalde diensten niet vertragen of extra duur maken.

Een gsm operator mag bijvoorbeeld Skype niet blokkeren of vertragen omdat dit zijn inkomsten voor bellen en sms’en zou verminderen. Ook Belgacom of Telenet mogen een aanbieder van internet-tv of videodiensten als YouTube en Vimeo niet vertragen of blokkeren omdat dit mensen minder zou aanzetten om bij hen een tv-abonnement te nemen. Omgekeerd mogen ze ook geen diensten bevoordelen, bijvoorbeeld door ze prioritaire toegang te verlenen.

Bij uitbreiding omhelst netneutraliteit ook alle thema’s die verband houden met de circulatie van informatie op het internet: vrijheid van meningsuiting, toegang tot kennis, copyright of innovatie.

Voor ons gelden op het internet dezelfde principes als in de openbare ruimte en het publieke leven. Ook daar is er geen plaats voor uitzonderingsmaatregelen die onze rechten en onze vrijheden inperken. We willen daarom mee werk maken van een internet dat neutraal, vrij en toegankelijk is en waar plaats is voor vernieuwing, experiment en vooruitgang.

  • Een neutraal internet waar elke burger, los van nationaliteit, sociale status of woonplaats, toegang heeft tot hetzelfde internet. Netneutraliteit is het fundament van het internet en is één van de hoofdredenen van het succes ervan.
  • Een vrij internet, waar elke burger gebruik van kan maken om zijn of haar mening vrij te uiten en waar tegelijkertijd de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd wordt.
  • Een internet dat voor iedereen toegankelijk is, zonder uitzonderingen of restricties.
  • Internet als (f)actor van vooruitgang. Internet is een heuse omwenteling voor het uitwisselen van informatie, waarbij de gevolgen moeilijk te voorspellen en te overzien zijn. Het zou een slechte zaak zijn om dit aan banden te leggen, alleen maar omdat het strijdig zou zijn met bepaalde economische belangen of voor bepaalde delen van het bedrijfsleven die zich niet hebben kunnen (of willen) aanpassen aan die nieuwe realiteit.