Wetgeving

Een leesbare uitleg van wat wettelijk mag en niet mag, vind je op de websites van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van Binnenlandse Zaken (en hier over de Camerawet). Op beide sites vind je zowel praktische info als links naar de wettelijke bepalingen.

De voornaamste wetteksten hebben we ook hieronder verzameld.

  • Gecoördineerde camerawet – Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s – Gecoördineerde versie op 12/11/09. Gewijzigd bij wet van 30/07/2018 gepubliceerd op 31/08/2018
  • Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s (8 mei 2018, bijgewerkt 12-12-2018 )
  • Koninklijk besluit van 6/12/2018 tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera’s kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera’s gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten
  • Gecoördineerd KB pictogram – Koninklijk besluit van 10/02/2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (bijgewerkt tot 03-04-2020)

Politiediensten
Sinds 25 mei 2018 wordt het gebruik van camera’s door de politiediensten niet meer geregeld door de camerawet, maar door de Wet op het politieambt (WPA). Meer uitleg op de website van het Controleorgaan op de Politionele Informatie COC en de website van Binnenlandse Zaken)

Op de werkvloer
De Camerawet is niet van toepassing op bewakingscamera’s op de werkplaats. Wat de privésector betreft hebben de sociale partners de privacywetgeving vertaald naar meer concrete regels via cao nr. 68. Wat de openbare sector betreft blijft de GDPR gelden, al is cao nr. 68 hier wel dikwijls de inspiratiebron.

  • CAO nr. 68 (pdf) – 16/06/1998 – Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

En verder … de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016